Cập nhật mới

phù mộng lưu niên

  1. Dịch Kiếp Thiên Vận

    Kiếp Thiên Vận Tác giả: Phù Mộng Lưu Niên Tình trạng: Đang cập nhật Ta từ ra đời trước liền cho người mưu hại, ngũ âm đều đủ, trời sinh chiêu ác quỷ, hiểu việc tiên sinh nói ta không sống qua bảy tuổi, sau khi chết là muốn làm cho người ta dưỡng thành Huyết Y tiểu quỷ hại người. Bà ngoại vì...
  2. Convert Kiếp Thiên Vận - 劫天运

    Kiếp Thiên Vận - 劫天运 Tác giả: Phù Mộng Lưu Niên Tình trạng: Đang cập nhật --- oOo --- Ta từ sinh ra trước liền cho người ta tính kế, năm âm đều toàn, trời sinh chiêu lệ quỷ, hiểu công việc tiên sinh nói ta sống bất quá bảy tuổi, sau khi chết là phải cho người dưỡng thành huyết y tiểu quỷ hại...
Top Bottom