[Huyền Huyễn] Quỷ Hô Bắt Quỷ - 鬼喊抓鬼 - Tác Giả: Ba Ngày Ngủ Hai #2

 • Chương 30: Thy bói

 • Chương 31: Mi nh

 • Chương 32: Ngưi chơi th năm

 • Chương 33: Ngưi tham gia bt ng

 • Chương 34: Ngưi sói tn công

 • Chương 35: Con đưng cùng hay là hi vng sng?

 • Chương 36: Kết cc

  Hết Quyn 1

 • Quyn 2: Mng Ma Huyn nh

  Chương 1: Đánh Giá Lính Mi

 • Chương 2: Mng Ma

 • Chương 3: Diêm La Vương

 • Chương 4: T rưc xui xo

 • Chương 5: Vương H và bóng r

 • Chương 6: Mt ngàn ln

 • Chương 7: Tàn sát bn phương

 • Chương 8: Đim báo trong mơ

 • Chương 9: Bách B Truy Phong

 • Chương 10: Li ngưc dòng

 • Chương 11: Nanh Bc ni gin

 • Chương 12: Diêm Vương cu giá

 • Chương 13: Phân tích